หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชาสัมพันธ์ช่องทางช่องทางติดตามคณะวิทยาการจัดการ และฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
       ช่องทางติดตามคณะวิทยาการจัดการ และฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ พบกับข่าวสารสร้างสร ...
2021-12-20 13:30:20
วจก. จัดประชุมหัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ประจำปี 2563
        วันที่ 8 ธันวาคม 2563   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2020-12-26 13:59:08
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับเงินเยียวยา COVID-19 ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการwww.fms.ssru.ac.thwww.ssru.ac.thIG : fms_ssruTwitter : @pr_fms_ssr ...
2020-05-18 12:34:58
SSRU & DIMA Broadcasting Training Program 2019 #Season2# 03 July 2019
       กิจกรรมการอบรมวันที่ 3 กรกฎาคม 2562  เป็นการอบรมเกี่ยวกับกระบวนการถ่ ...
2019-07-22 11:37:42
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
      วันที่ 11 ตุลาคม 2561  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2018-10-24 14:06:54
ข่าวย้อนหลัง