หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-05-21 10:34:21


"การบริหารจัดการ ในมิติต่าง ๆ ของสังคมยุคดิจิทัล การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง 

แต่การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการให้ทันต่อโลกสำคัญยิ่งกว่า"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สมศักดิ์  คล้ายสังข์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

-------------------------------------------------------

????????คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา 2564 

รอบที่ 3 admission 

เริ่มเปิดรับสมัครวันที่   7 - 15 พฤษภาคม 2564

สมัครเรียนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตอบโจทย์อนาคตการทำงาน

???? สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่

-สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

- สาขาวิชาการบัญชี

-สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

* การตลาด

* การบริหารทรัพยากรมนุษย์/การจัดการทุนมนุษย์และองค์การ

* ธุรกิจระหว่างประเทศ

* การเงินการธนาคาร

* การจัดการธุรกิจบริการ

* การประกอบการธุรกิจ

สมัครผ่านเว็บไซต์ทาง  https://student.mytcas.com/th

เข้ากลุ่มคุยกับแอดมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

โทร/ID Line: 08-9008-8772

ฝ่ายรับสมัคร 0-2160-1380


กันยากร สุจริตเนติการ :กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#FMSSSRU

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#Dek64#TCAS#TCAS2564#เรียนที่ไหนดี#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#แชมป์ราชภัฏ13สมัยต่อเนื่อง#มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม#Admission#รอบ3Admission1และ2