หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมถ่ายทอดนโยบายลงสู่การปฏิบัติ
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมถ่ายทอดนโยบายลงสู่การปฏิบัติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2020-11-20 15:26:31


         วันที่2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำคณะ โดยนางสาวจิณห์จุฑา ศรีเหรา หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุม เพื่อถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยลงสู่การปฏิบัติ ได้แก่ นโยบายด้านบุคลิกภาพและการแต่งกาย กำหนดให้บุคลากรยึดเป็นแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน คือ ทุกวันจันทร์สวมเสื้อ POLO วันอังคารถึงวันพฤหัสบดี แต่งกายด้วยชุดสุภาพ และทุกวันศุกร์ แต่งกายชุดผ้าไทย นอกจากนี้การให้บริการด้วยการยึดหลัก Service Mind ของบุคลากรต่อผู้มาเข้าใช้บริการกับทางคณะ/มหาวิทยาลัย อาทิ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำคณะ เข้าร่วมประชุมรับนโยบายโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนคณะและมหาวิทยาลัยให้ก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ

                                                                  

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

 www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2020#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา