หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่11/2563
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่11/2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2020-11-20 16:11:16


                  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  คล้ายสังข์  อาจารย์ประจำแขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  กลุ่มสาขาวิชานิเทศสาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่11/2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5   โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม 

            ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  คล้ายสังข์  ได้นำเสนอวาระเกี่ยวกับการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์” จำนวนผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่น   ซึ่งโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์สำหรับอาจารย์  กำหนดการอบรมแบ่งเป็น 4 รุ่น  (รุ่นละ2วัน)  โดยกำหนดจัดอบรมโครงการฯ ระหว่างวันที่  16-30 พฤศจิกายน 2563  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 31 ชั้น 2 และห้องปฏิบัติการ Mini Theater คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 57 ชั้น 6

                                     

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา