หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์นิเทศศาสตร์ วจก. สวนสุนันทา ร่วมประชุมกรรมการบริหาร ส.ส.ม.ท.
อาจารย์นิเทศศาสตร์ วจก. สวนสุนันทา ร่วมประชุมกรรมการบริหาร ส.ส.ม.ท.

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2020-11-17 16:11:58


           เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (ส.ส.ม.ท.) จัดประชุม ครั้งที่ 3/2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ประธานบริหาร ส.ส.ม.ท. เป็นประธานการประชุม โดยมีกรรมการบริหาร จำนวน 22 คน จากอาจารย์ด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชมงคล ประจำภูมิภาคต่าง ๆ ร่วมประชุมทั้งออนไลน์ และในที่ประชุม ณ HILIKE Agency เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

           ในการนี้ อาจารย์นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ในฐานะกรรมการบริหาร จำนวน 3 คน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ รองประธานฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ศรีหิรัญ เลขาธิการฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา กรรมการบริหารฯ เข้าร่วมประชุมโดยมีวาระสำคัญ สำหรับแนวนโยบายการขับเคลื่อนวงการสื่อหลายด้าน อาทิ การจัดตั้งมูลนิธิเพื่อเป็นตัวแทนนักวิชาการสื่อสารมวลชนในการขับเคลื่อนประเด็นทางสังคม การสร้างกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสื่อสารมวลชน รวมไปถึงการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมด้านสื่อในนามของ ส.ส.ม.ท. เพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งของ ส.ส.ม.ท. ต่อไป

 

            ภาพ/ข่าว: นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา       

     กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU 
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา