หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการควบรวมหน่วยงานและจัดตั้งใหม่
อาจารย์ บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการควบรวมหน่วยงานและจัดตั้งใหม่

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2020-11-17 17:16:46     วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น.  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักด์ คล้ายสังข์  พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์  ศรีหิรัญ  หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์  อาจารย์และบุคลากรประจำคณะ  ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการควบรวมหน่วยงานและจั้ดตั้งใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

          www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา