หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ ประชุมแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เสริมทัพการทำประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล (Digital PR )
คณะวิทยาการจัดการ ประชุมแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เสริมทัพการทำประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล (Digital PR )

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-01-18 16:00:37


      วันที่ 25 ธันวาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดประชุมแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยอาจารย์ปิติมนัส บรรลือ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์กัญภัส อู่ตะเภา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร/อาจารย์ประจำแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร  หัวหน้าฝ่ายวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  และนักประชาสัมพันธ์ประจำคณะ   เข้าร่วมประชุม โดยมีเนื้อหาการประชุมเกี่ยวกับการนำเสนอแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก  ประจำปีงบประมาณ 2564  การมุ่งเน้นการทำประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล (Digital PR ) การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์พร้อมเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ  รวมทั้งแผนการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564 และวาระอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ   


กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


#fms_2020#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา