หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เปิดโอกาสพิเศษ !!!! รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เปิดโอกาสพิเศษ !!!! รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-01-18 15:34:07


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยวิทยาลัยนิเทศศาสตร์

เปิดโอกาสพิเศษ !!!!

รับสมัครนักศึกษาใหม่

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

เรียนได้ทั้ง 2 แห่ง

1.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กรุงเทพมหานคร)

2.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (วิทยาเขตนครปฐม)

กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้แก่

- แขนงวิชาวารสารศาสตร์

- แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร

- แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด

- แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

- แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

พร้อมกันนี้คณะวิทยาการจัดการยอดฮิตยังเปิดรับนักศึกษาใหม่ รอบ 1 portfolio เช่นกัน

กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ได้แก่

- สาขาวิชาการบัญชี

-สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

-สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

* การตลาด

* การบริหารทรัพยากรมนุษย์/การจัดการทุนมนุษย์และองค์การ

* ธุรกิจระหว่างประเทศ

* การเงินการธนาคาร

* การจัดการธุรกิจบริการ

* การประกอบการธุรกิจ

กราฟิก:กันยากร  สุจริตเนติการ

กันยากร  สุจริตเนติการ :งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#CCASSRU

#FMSSSRU

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา