หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วจก.ประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วจก.ประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-01-18 15:25:50


         วันที่ 4 มกราคม 2564  เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมอาจารย์หัวหน้าสาขา หัวหน้าแขนง  กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์และกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  โดยอาจารย์ ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เป็นประธานการประชุม  เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet  โดยมีวาระการประชุมดังนี้ แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  การเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   การประชาสัมพันธ์เชิงรุกการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564  และวาระอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  มีอาจารย์หัวหน้าสาขา หัวหน้าแขนง  กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์และกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet  

        ในการดำเนินการประชุมดังกล่าว ควบคุมการดำเนินการถ่ายทอดสดการประชุมโดยอาจารย์ปิติมนัส บรรลือ  รองคณบดีฝ่ายบริหารและอาจารย์ประจำแขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และทีมบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์(5724) คณะวิทยาการจัดการ


กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


#fms2021#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา