หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมชี้แจงการดำเนินงานของฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานของฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-03-26 18:18:27


        เมื่อวันที่ 24  มีนาคม 2564 ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานของฝ่ายฯ  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์  คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุม  ในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา หิรัญยวา รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  เป็นผู้ชี้แจงการดำเนินงานแต่ละส่วนงาน  ได้แก่ งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ  ประจำปีการศึกษา 2563  งานการจัดการความรู้ KM  งานการรายงานผลการปฏิบัติราชการ(กพร.) ประจำปีงบประมาณ 2564 งานบริหารความเสี่ยง และงานควบคุมภายใน    โดยมีผู้บริหาร  หัวหน้ากลุ่ม  หัวหน้าสาขา หัวหน้าแขนง (บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์) และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำคณะ  เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง Mini Theater คณะวิทยาการจัดการ  


ภาพ:กันยากร สุจริตเนติการ/สมภพ บุญคุ้ม

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#FMSSSRU

#ssru

#สวนสุนันทามหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ1