หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-03-27 15:40:32


      ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะคณะวิทยาการจัดการ  ประเภทคณาจารย์ประจำ หรือ พนักงาน ซึ่งมิใช่ผู้บริหาร   เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564  ณ ลานกิจกรรมใต้อาคาร 57  คณะวิทยาการจัดการ มีผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง จำนวน 62 คน ผลการลงคะแนนปรากฏว่า  ผู้ได้รับการเลือกตั้ง  ได้แก่   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา กาญจโนภาส  และนางสาววีณา  กันหญีต    โดยผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งดังกล่าว  ได้เป็นกรรมการประจำคณะ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาต่อไป


ภาพ:กันยากร สุจริตเนติการ/ภคพร  เดชอนันต์/สมภพ บุญคุ้ม

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#FMSSSRU

#ssru

#สวนสุนันทามหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ1