หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณาจารย์และบุคลากร (วาระพิเศษ)
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณาจารย์และบุคลากร (วาระพิเศษ)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-03-29 17:13:53


         วันที่  29 มีนาคม 2564  เวลา 13.30 น.  คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณาจารย์และบุคลากร (วาระพิเศษ) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดี เป็นประธานการประชุม  ร่วมด้วยรองคณบดีทุกฝ่าย  โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับการลงนามรับทราบมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามตัวชี้วัด  การยืนยันผลการประเมินระบบ ERP รอบที่ 1   กิจกรรม SSRU Open House Online 2021 ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 การอบรมการเขียนบทความวิจัย เพื่อการตีพิมพ์ในฐานระดับนานาชาติ Scopus    การจัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ICMSIT การอบรมการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์  และการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำคณะ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)  มีคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำคณะเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google meet


กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#FMSSSRU

#ssru

#สวนสุนันทามหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ1