หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วจก. สวนสุนันทา เปิดบ้านออนไลน์นำร่อง ดึงเจ้าของธุรกิจ Start Up สร้างแรงบันดาลใจ ในกิจกรรม SSRU Open House Online 2021
วจก. สวนสุนันทา เปิดบ้านออนไลน์นำร่อง ดึงเจ้าของธุรกิจ Start Up สร้างแรงบันดาลใจ ในกิจกรรม SSRU Open House Online 2021

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-03-31 15:42:29


         วันที่ 31 มีนาคม 2564  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดบ้านออนไลน์นำร่องต้อนรับนักเรียน  นักศึกษา  รวมถึงผู้ปกครอง เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน และการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564  ในกิจกรรม SSRU Open House Online 2021 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นประธานเปิดกิจกรรม  ในรูปแบบการ live สด ผ่าน Facebook fanpage : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่กำลังเป็นที่ระบาดในปัจจุบัน

        คณะวิทยาการจัดการ ได้นำเสนอรูปแบบรายการเสวนาในช่วงเวลา 11.30 – 12.10 น.  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์  คณบดี  พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. กฤษณะ  เชื้อชัยนาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมดำเนินรายการเสวนาให้ข้อมูลถามตอบแก่นักเรียน นักศึกษา  พร้อมกับการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ของคณะ  นอกจากนี้ทางรายการเสวนาได้รับเชิญศิษย์ปัจจุบันที่ประสบความสำเร็จในการเรียนและการประกอบวิชาชีพ เป็นเจ้าของธุรกิจ Start Up ได้แก่ นางสาวรุ้งตะวัน  จอนเจ๊ก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   เจ้าของธุรกิจกระเป๋ารุ้งตะวัน  มาร่วมพูดคุยให้ความรู้และแนวทางการศึกษาต่อคณะวิทยาการจัดการ     การเปิดให้ผู้รับชม live สด ร่วมกิจกรรมลุ้นของรางวัลจากคณะฯ อีกมากมาย     รวมทั้งการจัดแสดงบูธแนะนำสาขา/แขนงวิชา  การสาธิตผลิตภัณฑ์ประจำแขนงฯ ในช่วงท้ายรายการจากนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการอีกด้วย  สำหรับกิจกรรมดังกล่าวควบคุมดูแลการดำเนินงานโดยอาจารย์ปิติมนัส บรรลือ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ประจำคณะ     

       สำหรับกิจกรรม   SSRU Open House Online 2021  ประสบความสำเร็จด้วยดี โดยได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร  คณาจารย์หัวหน้ากลุ่มสาขา  หัวหน้าสาขา/แขนงวิชา  อาจารย์ประจำคณะ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษาอย่างดีเยี่ยม

ภาพ:พเยาว์  นุ่มเรืองรัน

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา