หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา คล้ายสังข์ เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา คล้ายสังข์ เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-04-01 11:08:58


       คณะวิทยาการจัดการ    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา คล้ายสังข์  เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 3 / 2564 วันที่ 31  มีนาคม 2564  มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น   "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  


กันยากร  สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#FMSSSRU