หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น "รองศาสตราจารย์"
ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น "รองศาสตราจารย์"

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-04-01 11:08:17


      คณะวิทยาการจัดการ    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์  ดร.ดวงสมร  รุ่งสวรรค์โพธิ์   เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 3 / 2564 วันที่ 31  มีนาคม 2564   มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น   "รองศาสตราจารย์"  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ


 

กันยากร  สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#FMSSSRU