หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร วจก. ได้รับการคัดเลือกบริหารงาน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำกัด ประจำปี 2564
ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร วจก. ได้รับการคัดเลือกบริหารงาน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำกัด ประจำปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-04-07 14:48:28


      เมื่อเร็วๆนี้ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำกัด ได้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564  ซึ่งได้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 13 จำนวน 9 ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วย ประธานกรรมการ 1 ท่าน และกรรมการดำเนินการ 8 ท่าน และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564  ซึ่งผลการเลือกตั้งตามประกาศ มีผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ  ได้รับคัดเลือกบริหารงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำกัด  ประจำปี 2564  ดังนี้

  •     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา หิรัญยวา   ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำกัด  ประจำปี 2564
  •      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย  ธรรมเสน่ห์   ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำกัด  ประจำปี 2564
  •       นางสาวปาริฉัตร์   จันทร์นวล     ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำกัด  ประจำปี 2564


ฉัตรลิขิต นิ่มงาม :ภาพ

กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2021 #คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา