หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4 / 2564
การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4 / 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-04-21 10:18:49


           วันที่ 8 เมษายน  2564  เวลา 10.00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  ครั้งที่ 4 /2564  ณ  ห้องประชุมสโมสรนักศึกษา อาคาร 56 ชั้น 1 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  คล้ายสังข์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองคณบดี  หัวหน้าสำนักงานคณบดี  และบุคลากรหัวหน้าฝ่าย  เข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับนโยบายสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 4/2564 การดำเนินงานและการบริหารงานภายในคณะวิทยาการจัดการ มีวาระการประชุมประเด็นสำคัญ ดังนี้

  •           รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  •           รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  •          รายงานสรุปจำนวนผู้สมัครและรายงานตัวเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา 2564  (รอบที่ 1 Portfolio)
  •          รายงานสรุปจำนวนผู้สมัคร ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา 2564  (รอบที่ 2  Quota )
  •         รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณฯ พ.ศ. 2564
  •    รายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2563 และแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
  •          การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา   และวาระอื่นๆที่เกี่ยวข้อง   


 

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา