หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > "การบริหารจัดการ ในมิติต่าง ๆ ของสังคมยุคดิจิทัล การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง แต่การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการให้ทันต่อโลกสำคัญยิ่งกว่า"
"การบริหารจัดการ ในมิติต่าง ๆ ของสังคมยุคดิจิทัล การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง แต่การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการให้ทันต่อโลกสำคัญยิ่งกว่า"

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-04-23 10:23:03


"การบริหารจัดการ ในมิติต่าง ๆ ของสังคมยุคดิจิทัล การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง 

แต่การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการให้ทันต่อโลกสำคัญยิ่งกว่า"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สมศักดิ์  คล้ายสังข์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

-------------------------------------------------------

????????คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา 2564

????????สมัครเรียนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตอบโจทย์อนาคตการทำงาน

???? สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่

-สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

- สาขาวิชาการบัญชี

-สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

* การตลาด

* การบริหารทรัพยากรมนุษย์/การจัดการทุนมนุษย์และองค์การ

* ธุรกิจระหว่างประเทศ

* การเงินการธนาคาร

* การจัดการธุรกิจบริการ

* การประกอบการธุรกิจ

สมัครเรียน : http://admission.ssru.ac.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เบอร์โทรศัพท์ 021601380 , 021601261

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

กันยากร สุจริตเนติการ :กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#FMSSSRU

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#Dek64 #TCAS #TCAS2564 #เรียนที่ไหนดี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #แชมป์ราชภัฏ13สมัยต่อเนื่อง #มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม