หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วจก. ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/ 2563
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วจก. ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/ 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-04-29 16:00:35      วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา หิรัญยวา  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  พร้อมด้วยนางสาวปาริฉัตร์  จันทร์นวล และนายฉัตรลิขิต  นิ่มงาม  บุคลากรฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพประจำคณะฯ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563  ครั้งที่ 1/2563  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นประธานการประชุม  ในรูปแบบการประชุมระบบออนไลน์  ผ่านโปรแกรม Google meet


ภาพ:ฉัตรลิขิต  นิ่มงาม

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา