หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5 / 2564
การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5 / 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-05-21 11:57:44


      วันที่ 13 พฤษภาคม  2564  เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  ครั้งที่ 5 /2564  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  คล้ายสังข์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองคณบดี  หัวหน้าสำนักงานคณบดี  และบุคลากรหัวหน้าฝ่าย  เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet  เกี่ยวกับนโยบายสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 5 /2564 การดำเนินงานและการบริหารงานภายในคณะวิทยาการจัดการ มีวาระการประชุมประเด็นสำคัญ ดังนี้

  •          การพิจารณาผลการประเมินการดำเนินงานและศักยภาพของมหาวิทยาลัยในแต่ละกลุ่ม
  •         การพิจารณารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 7 เดือน (ตุลาคม 2563 – เมษายน 2564)
  •         การส่งมอบบุคลากร นักศึกษา และครุภัณฑ์ ให้กับวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
  •         การส่งมอบครุภัณฑ์ให้กับวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
  •        การส่งมอบเงินสะสม (เงินรายได้) จากคณะวิทยาการจัดการไปยังวิทยาลัยนิเทศศาสตร์
  •        การคืนเงินงบประมาณ (เงินรายได้) จากวิทยาลัยนิเทศศาสตร์มายังคณะวิทยาการจัดการ
  •     รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 7 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 – เมษายน 2564)  และวาระอื่นๆที่เกี่ยวข้อง   

 

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา