หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วจก. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางนักวิจัยเอตทัคคะระดับชาติและนานาชาติ
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วจก. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางนักวิจัยเอตทัคคะระดับชาติและนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-05-21 12:06:45


      วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์   รองคณบดีฝ่ายวิจัย   พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ   และหัวหน้าสาขา/หัวหน้าแขนง  บุคลากรฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการประจำคณะ  เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางนักวิจัยเอตทัคคะระดับชาติและนานาชาติ  จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อชี้แจงแนวทางในการพัฒนานักวิจัยเอตทัคคะ และสร้างความเข้าใจให้กับนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการวิจัยเฉพาะศาสตร์ ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google Meet

 


ภาพ/ข้อมูล: กาญจน์มนัส  หมื่นสังข์ 

กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา