หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แขนงวิชาการตลาด วจก. จัดอบรมเจาะลึกการตลาดเข้มข้น เสริมพื้นฐานนักศึกษาน้องใหม่ ผ่านระบบออนไลน์
แขนงวิชาการตลาด วจก. จัดอบรมเจาะลึกการตลาดเข้มข้น เสริมพื้นฐานนักศึกษาน้องใหม่ ผ่านระบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-08-23 11:06:12


     วันที่ 10-11 สิงหาคม 2564 แขนงวิชาการตลาด กลุ่มสาขาวิชาบริการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ หัวข้อ “เจาะลึกสาขาการตลาด เรียนเกี่ยวกับอะไร จบมาทำอาชีพอะไรได้บ้าง” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา คล้ายสังข์ หัวหน้าแขนงวิชาการตลาด ร่วมด้วยอาจารย์ ดร.อิทธิภูมิ พรหมมา อาจารย์ประจำแขนงวิชาการตลาด ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ได้แก่ คุณณัฐณิชา ศรีสวัสดิ์ Digital media Manager จากบริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ ดร.วรางคณา นิยมฤทธิ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาแขนงวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

    ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา คล้ายสังข์ กล่าวว่า “การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อนักศึกษาสามารถนำความรู้ แนวคิด หลักการและทฤษฎีทางด้านการตลาด มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและจัดกิจกรรมทางการตลาดให้ครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคที่มีความหลากหลายกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความเข้าใจถึงแนวทางการเรียนการสอน และเป้าหมายในการประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อก้าวไปสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในวิชาชีพด้านการตลาดต่อไป”ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา คล้ายสังข์ :ภาพ/ข้อมูล

กันยากร สุจริตเนติการ : ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
YouTube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา