หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8 / 2564
การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8 / 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-08-23 11:20:54


           วันที่ 13 สิงหาคม  2564  เวลา 10.00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  ครั้งที่ 8 /2564  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  คล้ายสังข์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองคณบดี  หัวหน้าสำนักงานคณบดี  และบุคลากรหัวหน้าฝ่าย  เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet  เกี่ยวกับนโยบายสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8 /2564 การดำเนินงานและการบริหารงานภายในคณะวิทยาการจัดการ มีวาระการประชุมประเด็นสำคัญ ดังนี้

        -   ผลการพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี  (พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

               -   การพิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนแผนรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  ประจำปีการศึกษา 2565 ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

                - การพิจารณาเป้าหมายเรือธง การดำเนินการคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

             - การพิจารณาผลการดำเนินงานขับเคลื่อน การจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต.ค. 2563 - ก.ค. 2564)

  •              -  การพิจารณารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 10 เดือน (ตุลาคม 2563 – กรกฎาคม 2564)  และวาระอื่นๆที่เกี่ยวข้อง   

 


กันยากร  สุจริตเนติการ:รายงาน

งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา