หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ (วาระพิเศษ) ครั้งที่1/2564 ผ่านระบบออนไลน์
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ (วาระพิเศษ) ครั้งที่1/2564 ผ่านระบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-09-25 12:31:38


      วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ (วาระพิเศษ) ครั้งที่1/2564 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ในวาระที่สำคัญเกี่ยวกับการพิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรในหลายสาขาวิชา และวาระอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบการประชุมด้วยระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Meet


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์: ภาพ/ข้อมูล

กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2021#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา