หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
คณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-09-25 12:43:13


       วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564  คณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  ประจำปีการศึกษา 2563  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา หิรัญยวา รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ กล่าวรายงาน มีรองคณบดี คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน เข้าร่วมรับการสัมภาษณ์ และตรวจประเมินตามตัวบ่งชี้  ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์  เป็นประธานกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา ความคุ้นเคย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา วัชระรังษี  อาจารย์สกุล จริยาแจ่มสิทธิ์ เป็นกรรมการการตรวจประเมินฯ และเลขานุการจากกองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Meet

       ในการตรวจประเมินครั้งนี้ เพื่อมุ่งสร้างคุณภาพของคณะวิทยาการจัดการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. และมุ่งสู่ความเป็นเอตทัคคะของมหาวิทยาลัย วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และนำผลการวิเคราะห์ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพ ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564   ซึ่งผลการตรวจประเมินครั้งนี้อยู่ในระดับ ดีมากกันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

YouTube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2021

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา