หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1 / 2564
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1 / 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-09-25 12:51:28        วันที่ 20 สิงหาคม 2564  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2564  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  คล้ายสังข์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  คณะกรรมการประจำคณะฯ   เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet  มีวาระการประชุมประเด็นสำคัญ ดังนี้

  •           - การพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ร่าง  บันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำกัด
  •       - การพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ร่าง  บันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จำกัด
  •         - การพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ภาระงานสอน  สายวิชาการ ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่1/2564  กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  •       - การพิจารณาให้ความเห็นชอบ  สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา  2563 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ  และวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   

 


กันยากร  สุจริตเนติการ:รายงาน

งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา