หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา จิตราภัณฑ์เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา จิตราภัณฑ์เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-09-25 13:00:39


      คณะวิทยาการจัดการ    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา จิตราภัณฑ์  เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 8 / 2564 วันที่ 25 สิงหาคม  2564  มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น   "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ


กันยากร  สุจริตเนติการ : ออกแบบกราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#คณะวิทยาการจัดการสวนสุนันทา

#FMSSSRU