หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากร วจก. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี
บุคลากร วจก. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-09-25 13:39:22


       วันที่ 7 กันยายน  2564 เวลา 09.30 น. นายกฤษณ์ปกรณ์ บุญมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์  พร้อมด้วยนางสาวกันยากร  สุจริตเนติการ  นักประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2565-2569)  และประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 1/2564  ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์  เกตุฉาย   ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นประธานการประชุม เพื่อสร้างแนวทางการการปฏิบัติงานด้านด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมทั้งแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ระดับหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและในทิศทางเดียวกัน มีผู้บริหาร และบุคลากรประจำหน่วยงานเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet


กันยากร สุจริตเนติการ/กฤษณ์ปกรณ์ บุญมา : ภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา