หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมอบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและงานสารบรรณ
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมอบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและงานสารบรรณ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-09-25 13:46:29


      วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวจิณห์จุฑา  ศรีเหรา หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนวิชาประจำคณะฯ เข้าร่วมอบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและงานสารบรรณ  จัดโดยฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล  ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวเบญจวรรณ พลชัย  นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการที่ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ  การเขียนหนังสือราชการ การจัดทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา บุคลากรได้พัฒนาทักษะในการเขียนหนังสือราชการ  สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น     มีบุคลากรประจำหน่วยงานเข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียงกันผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live 


กันยากร สุจริตเนติการ :รายงาน 

งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา