หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากร วจก. เข้าร่วมอบรมการเขียนหนังสือราชการ และการรับ ส่งหนังสือ ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
บุคลากร วจก. เข้าร่วมอบรมการเขียนหนังสือราชการ และการรับ ส่งหนังสือ ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-09-25 13:49:59


          วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวจิณห์จุฑา ศรีเหรา หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนวิชาประจำคณะฯ เข้าร่วมอบรมการเขียนหนังสือราชการและการรับ-ส่งหนังสือ ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จัดโดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวเพชรรัตน์ แสงเงินยอด รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี ร่วมด้วยนางสาวปุณรดา อิ่มวงษ์ และนายณัฐ พลอยอ่อง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียนหนังสือราชการและการรับ-ส่งหนังสือ ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคลากร สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และเข้าใจในสาระสำคัญรวมถึงหลักการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณได้อย่างถูกต้อง เกิดความรู้ ความเข้าใจ หลักสำคัญของการเขียนหนังสือราชการ การใช้ภาษาในการเขียนให้ได้ใจความที่ชัดเจน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานสารบรรณของผู้เข้าร่วมอบรม และจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และสร้างเป็นกลุ่มเครือข่ายผู้ทำงานด้านสารบรรณ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ผ่านเครือข่าย Internet ได้อย่างถูกต้อง ทั้งการสร้างหนังสือ กระบวนการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนการรับ-ส่งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน มีบุคลากรประจำหน่วยงานเข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียงกันผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meetกันยากร สุจริตเนติการ :รายงาน 

งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา