หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-09-25 13:52:54


          วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2565  เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  คล้ายสังข์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา  หิรัญยวา  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ร่วมชี้แจงแนวทางการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยแบ่งการดำเนินงานจัดการความรู้ออกเป็น  2 กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มอาจารย์ประจำคณะ  และกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำคณะ  มีรองคณบดี  หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา  หัวหน้าแขนงวิชา และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

           


กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.3th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา