หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ วจก. เข้าร่วมนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6th International Conference COVID-19 in Asia: Communication, Nationalism and Technology
อาจารย์ วจก. เข้าร่วมนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6th International Conference COVID-19 in Asia: Communication, Nationalism and Technology

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-09-25 13:57:00


      เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564  อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ร่วมกับอาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6th International Conference COVID-19 in Asia: Communication, Nationalism and Technology  ในรูปแบบออนไลน์  ซึ่งการประชุมวิชาการระดับนานาชาติดังกล่าว  จัดขึ้นโดยองค์กรเอเชียเซ็นเตอร์ (Asia Centre) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศและต่างประเทศหลายสถาบัน

       การนำเสนอผลงานจะอยู่ในกลุ่ม Panel 2: Impact of the Pandemic on Business ร่วมกับอาจารย์จากคณะการสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยผลงานที่นำเสนอ มีดังนี้

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ศิริวรรณ ศักดิ์ศิริฤทัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ นำเสนอผลงานเรื่อง Cyber Frauds and Consumer Decision Making during COVID-19 Pandemic: A Behaviour Analysis

           ดร.ยุทธภูมิ ธนากิจบริสุทธิ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  นำเสนอผลงานเรื่อง Impact of Pandemic on Business: Household Income

         ดร.พิทยา กลองกระโทก อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   นำเสนอผลงานเรื่อง Impact of Pandemic on Business: Consumer Confidence

           ดร.อิทธิภูมิ พรหมมา อาจารย์ประจำแขนงวิชาการตลาด  นำเสนอผลงานเรื่อง Impact of Pandemic on Business : Tourism

          สำหรับบทความวิชาการฉบับเต็มจะได้ตีพิมพ์ลงในเอกสารหรือหนังสือที่รวบรวมบทความวิจัย (Proceedings) ในการประชุมทางวิชาการครั้งนี้ต่อไป   สามารถติดตามรับชมการนำเสนอผลงานดังกล่าวได้ทาง  https://www.facebook.com/watch/live/?v=251502800310784&ref=watch_permalink    


ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ศิริวรรณ ศักดิ์ศิริฤทัย/ ดร.อิทธิภูมิ พรหมมา: ภาพ/ข้อมูล

กันยากร สุจริตเนติการ :รายงาน

 งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.3th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา