หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามออนไลน์ เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการให้บริการและการเข้าร่วมกิจกรรมเก็บหน่วยกิต
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามออนไลน์ เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการให้บริการและการเข้าร่วมกิจกรรมเก็บหน่วยกิต

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-09-25 14:05:35


        ประชาสัมพันธ์: ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม  คณะวิทยาการจัดการ  ขอให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  (ทุกสาขาวิชา/ทุกแขนงวิชา)  Scan QR Code ตอบแบบสอบถามออนไลน์  เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการให้บริการและการเข้าร่วมกิจกรรมเก็บหน่วยกิต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  30 กันยายน 2564  นี้นะคะ  


กันยากร สุจริตเนติการ :กราฟิก/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms2021คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา