หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และการผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับคณาจารย์ประจำคณะ
คณะวิทยาการจัดการ ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และการผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับคณาจารย์ประจำคณะ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-09-17 10:22:16


            วันที่ 16 กันยายน 2564 อาจารย์ปิติมนัส บรรลือ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับคณาจารย์ประจำคณะ Video on demand สืบเนื่องจากการจัดอบรม "สอนออนไลน์อย่างมืออาชีพ" รับวิถี New Normal สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ (COVID-19)  ที่ผ่านมา  ตามนโยบายของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพด้านวิชาการของคณาจารย์ จึงได้มีแนวคิดในการส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างสื่อการสอนออนไลน์ที่มีคุณภาพ สามารถบริหารจัดการทรัพยากรระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัยและน่าสนใจ โดยมีทีมบุคลากรผู้ดำเนินงานเข้าร่วมประชุม  ณ ห้อง FMS Smart Classroom คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2021#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา