หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัลการประกวด "SSRU KM SHARE AND LEARN 2021"
คณะวิทยาการจัดการ คว้ารางวัลการประกวด "SSRU KM SHARE AND LEARN 2021"

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-09-17 17:23:17


       วันที่ 17 กันยายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประกาศผลการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดีของกลุ่มความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 SSRU KM SHARE & LEARN "ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่การทำงานวิถีใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล" จัดโดย ฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวัล  ในปีนี้มีกลุ่มความรู้ส่งผลงานเข้าร่วมการสรรหาฯ จำนวน 39 กลุ่ม จำแนกเป็นกลุ่มความรู้สายวิชาการ จำนวน 7 กลุ่ม และกลุ่มความรู้สายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 32  กลุ่ม ซึ่งบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัล ดังนี้

          รางวัลแบบอย่างดีเด่น (Best Practice Award) : กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา

          รางวัลแบบอย่างที่ดี  (Good Practice Award)  :  กลุ่ม  Smart FMS คณะวิทยาการจัดการ

       รางวัลแบบอย่างที่ดี (Good Practice Award)  : กลุ่มการเงินและพัสดุ  กลุ่มย่อย 3 กระบวนการจัดทำเงินประจำตำแหน่ง

       รางวัลแบบอย่างที่ดี (Good Practice Award)  : กลุ่ม IT กลุ่มย่อย 3 แอพพลิเคชั่น Video Conference ที่สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์

       รางวัลแบบอย่างที่ดี (Good Practice Award)  : กลุ่มบริการการศึกษา  กลุ่มย่อย 1 หลักสูตรและการสอน

      รางวัลแบบอย่างที่ดี (Good Practice Award)  : กลุ่มบริการการศึกษา  กลุ่มย่อย 2 รับเข้าศึกษา

      รางวัลแบบอย่างที่ดี (Good Practice Award) : กลุ่มบริการการศึกษา  กลุ่มย่อย 3 ทะเบียนและประมวลผล

 

กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2021#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา