หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-09-21 12:27:19


       วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน  ครั้งที่ 1/2565  โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณะกรรมการกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน  เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet


กันยากร สุจริตเนติการ/กฤษณ์ปกรณ์  บุญมา/ปาริฉัตร์ จันทร์นวล

กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2021#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา