หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วจก. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2565
วจก. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-09-21 18:12:26


      วันที่ 21 กันยายน 2564 อาจารย์ปิติมนัส บรรลือ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  และนางสาวภคพร  เดชอนันต์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมระดับมหาวิทยาลัย ระยะ 5  ปี (พ.ศ.2565-2569) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2565 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม  มีผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย ประจำหน่วยงาน วิทยาลัย คณะ  เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

 

ภาพ/ข้อมูล: นางสาวภคพร  เดชอนันต์

กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2021#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา