หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารและบุคลากร วจก. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้บริหารและบุคลากร วจก. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-09-23 15:26:18


      วันที่ 23 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา หิรัญยวา  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นางสาวปาริฉัตร์  จันทร์นวล  รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  และนายวรวิทย์  คุ้มวงศ์  บุคลากรฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  คณะวิทยาการจัดการ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จัดโดยกองนโยบายและแผน   ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  เมฆขำ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม  มีผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย ประจำหน่วยงาน วิทยาลัย คณะ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

 

ภาพ/ข้อมูล: นางสาวปาริฉัตร์  จันทร์นวล

กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2021#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา