หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วจก. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563
วจก. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-10-01 15:07:47


      วันที่ 1 ตุลาคม  2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  และอาจารย์ ดร.อิทธิภูมิ พรหมมา รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  พร้อมด้วยตัวแทนอาจารย์และนายฉัตรลิขิต  นิ่มงาม  บุคลากรฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพประจำคณะ   เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโดยกองนโยบายและแผน  ในรูปแบบการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google Meetกันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2021#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา