หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ ประชุมวางแผนการดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายศิษย์เก่า
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ ประชุมวางแผนการดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายศิษย์เก่า

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-10-01 16:37:56


       วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมอาจารย์คณะกรรมการจัดตั้งเครือข่ายศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ  โดยอาจารย์ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุม  เพื่อหารือเกี่ยวกับดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายศิษย์เก่ากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี  และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   เป็นศูนย์กลางการติดต่อระหว่างกันของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และมหาวิทยาลัย  เป็นกลไกประสานความร่วมมือศิษย์เก่าในการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย  รวมทั้งการประสานบทบาทของศิษย์เก่าในการสร้างสรรค์กิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรที่เกี่ยวข้อง และสร้างเสริมการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป  ณ ห้องประชุมสโมสรนักศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ  อาคาร 56 


กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2021#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา