หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดี วจก. เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563
คณบดี วจก. เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-10-06 15:24:49


         วันที่ 6  ตุลาคม 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประจำปีการศึกษา 2563  จัดโดยกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ประธานกรรมการ ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมินฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี นิยมรัตน์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยในวันแรกของการตรวจประเมินฯ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  พร้อมด้วยอาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต  และศิษย์เก่า  ได้ให้สัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ในรูปแบบการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet  สำหรับการสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จะมีขึ้นในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 นี้


กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2021#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา