หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดี วจก. เข้าร่วมประชุมสรุปผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563
คณบดี วจก. เข้าร่วมประชุมสรุปผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-10-07 16:24:45


       วันที่ 7  ตุลาคม 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เข้าร่วมประชุมสรุปผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประจำปีการศึกษา 2563  จัดโดยกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน  ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ประธานกรรมการ ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการตรวจประเมินฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี นิยมรัตน์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรรมการและเลขานุการ ได้นำเสนอผลการประเมินและข้อเสนอแนะภาพรวมต่อคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย   ในรูปแบบการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet  กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2021#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา