หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิจารณารูปแบบ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิจารณารูปแบบ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2021-10-12 17:38:07


       วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิจารณารูปแบบ วิธีการ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมชี้แจงการดำเนินงานพิจารณารูปแบบ วิธีการ รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  มีหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าแขนงวิชา เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ อาคาร 56 ชั้น 1


กันยากร สุจริตเนติการ : ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fms_2021#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา