หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-01-21 14:09:54


     วันที่ 10 มกราคม 2565   คณะวิทยาการจัดการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    ได้เข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมสัน โสมณวัตร  รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  2565  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

         

          พเยาว์  นุ่งเรืองรัน :ถ่ายภาพ

กันยากร สุจริตเนติการ :รายงาน

งานประชาสัมพันธ์  คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา