หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สวนสุนันทา จัดประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย ประจำปีการศึกษา 2564
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สวนสุนันทา จัดประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-01-21 14:35:22


      ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2564  มีอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประกวดแต่งกายด้วยผ้าไทย ซึ่งผลการตัดสินมีผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวด ทั้งประเภทเดี่ยว และประเภททีม  ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดทั้ง 2 ประเภท   ณ  สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  อาคาร 56 ชั้น 1

      อาจารย์ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการว่า “ผ้าไทยเป็นมรดกอันทรงคุณค่าทางภูมิปัญญาและเป็นเอกลักษณ์ของไทย ได้มีการสร้างสรรค์ สั่งสม สืบทอด และพัฒนาสืบต่อกันมา  ซึ่งฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแต่งกายด้วยผ้าไทย จึงจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาการแต่งกาย  สิบสานวัฒนธรรมการแต่งกายผ้าไทยและเน้นความเป็นวังขึ้น และขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลการประกวดในครั้งนี้”

 

 

กันยากร สุจริตเนติการ/สมภพ บุญคุ้ม/สุพพัต เสกทวีลาภ : ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา