หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหาร อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการเข้ารับวุฒิบัตรผ่านการอบรม หลักสูตรการสร้างโอกาสทางธุรกิจในสังคมอายุยืน รุ่นที่ 3
ผู้บริหาร อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการเข้ารับวุฒิบัตรผ่านการอบรม หลักสูตรการสร้างโอกาสทางธุรกิจในสังคมอายุยืน รุ่นที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-04-22 15:29:21


       เมื่อเร็วๆนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา คล้ายสังข์  หัวหน้าแขนงวิชาการตลาด   ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวินพัฒน์  เลิศพงษ์มณี  อาจารย์ประจำแขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ  และอาจารย์กิตติศักดิ์ แคล้วจันทร์สุข  อาจารย์ประจำสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์   เข้ารับวุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรการสร้างโอกาสทางธุรกิจในสังคมอายุยืน  รุ่นที่ 3  โดยเป้าประสงค์ที่ได้รับจากการอบรม คือ การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการและสหวิชาชีพ  การสร้างโอกาสใหม่และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจในสังคมผู้สูงอายุ    ซึ่งใช้เวลาในการอบรมทั้งสิ้น 2 เดือน (กุมภาพันธ์ - เมษายน 2565)  จัดโดย NEO Academy วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล  ร่วมกับ Association to Advance Collegiate Schools of Business   ณ  C-ASEAN  อาคาร ThaiBev Quarter (พระราม 4)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ คล้ายสังข์: ภาพ/ข้อมูล

กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา