หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมติดตาม การเตรียมการจัดทำหลักสูตร Higher Education Sandbox
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมติดตาม การเตรียมการจัดทำหลักสูตร Higher Education Sandbox

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-05-17 11:15:36


       วันที่ 21 เมษายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้าแขนงวิชา ครั้งที่ 4/2565  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   เพื่อติดตามการขอเปิดหลักสูตรการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) และวาระอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  มีหัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้าแขนงวิชา เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1 อาคาร 56


กันยากร สุจริตเนติการ :ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา