หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาจิตสาธารณะ ณ โรงเรียนบ้านบางคราม จังหวัดกระบี่
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาจิตสาธารณะ ณ โรงเรียนบ้านบางคราม จังหวัดกระบี่

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-05-17 13:16:25


           คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม จัดโครงการพัฒนาจิตสาธารณะ  ณ โรงเรียนบ้านบางคราม   อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่  เมื่อวันที่ 22-30 เมษายน 2565 โดยอาจารย์ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม  นำทีมบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ  นักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  เดินทางจัดกิจกรรมในโครงการดังกล่าว    ในโอกาสนี้นายสงัด พงษ์พ้นภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคราม  พร้อมด้วยคณะครู และชาวบ้าน  ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

          สำหรับโครงการนี้  คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการอนุมัติและสนับสนุนโครงการจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันา  ให้ร่วมกันพัฒนาและซ่อมแซม ปรับภูมิทัศน์  พื้นที่โรงเรียนบ้านบางคราม  ประกอบด้วย  การสร้างโรงฝึกงาน ทาสีรั้วโรงเรียน  ทำQR CODE พรรณไม้การเกษตร กิจกรรมสันทนาการแก่นักเรียน  การมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคราม  รวมทั้งกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  ทำความสะอาดลานวัด และถวายอุปกรณ์ใช้สอยที่จำเป็นแก่วัดบ้านบางคราม และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ ชุมชนที่ 8 โดยมีนายทวีศักดิ์ ปานซู  เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ดังกล่าว

            หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมตลอดระยะเวลาการดำเนินการจัดกิจกรรม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ได้เดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้นกว่า 30 คน  พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีส่งมอบงานแก่นายสงัด พงษ์พ้นภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคราม  และได้รับเกียรติจากนายจักร  เพชรมณี ปลัดอำเภอคลองท่อม  นายสาคร มีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ  นายวีรศักดิ์ แก้วพลอย  กำนันคลองท่อมเหนือ  นายชูศักดิ์ ราตรี  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 นายจักรภัทร  ปานแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 นายเชื่อง  รักหอม  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่อำเภอคลองท่อม  และนายทวีศักดิ์ ปานซู  เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ ชุมชนที่ 8   เข้าร่วมพิธีการส่งมอบงานในครั้งนี้

          โครงการพัฒนาจิตสาธารณะ คณะวิทยาการจัดการ เป็นโครงการในรูปแบบค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างอาคารโรงฝึกอาชีพ  พัฒนาซ่อมแซม ปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนบ้านบางครามให้สวยงาม  ทาสีรั้วโรงเรียน  ทำQR CODE พรรณไม้การเกษตร  เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่นักศึกษา รู้จักการเป็นผู้ให้ การแบ่งบัน  การเป็นผู้เสียสละและมีจิตสาธารณะต่อสังคมให้ฝังลึกในจิตสำนึก พร้อมก่อเกิดความสามัคคี กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า “คณะวิทยาการจัดการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นจิตอาสา หรือ จิตสาธารณะ  ของนักศึกษา  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามทักษะในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาทักษะเชิงสมรรถนะ (Soft Skill) ซึ่งเป็นทักษะที่มีความสำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้และเป็นทักษะที่บัณฑิตทุกคนพึงมีเพื่อการดำรงชีวิตและเพื่อการปฏิบัติงานในอาชีพได้อย่างมีความสุข ซึ่งนักศึกษาจำเป็นจะต้องฝึกปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ ประกอบด้วย ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว  ความคิดริเริ่มและการบริหารเวลา การพัฒนาทักษะในการอยู่ร่วมในสังคม”

             อาจารย์ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม  กล่าวว่า  “โครงการนี้ถือเป็นกิจกรรมพัฒนาจิตสาธารณะ เพื่อสังคมที่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการได้ทำคุณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ขณะเดียวกันถือเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักศึกษาเพื่อฝึกประสบการณ์ผ่านการทำงานจริง ทั้งในเรื่องการทำงานเป็นทีม การรู้จักแบ่งปันช่วยเหลือส่วนรวม อันจะหล่อหลอมให้เป็นคนเข้มแข็งและมีเป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจนว่า หลังจากสำเร็จการศึกษาไปแล้ว นักศึกษากลุ่มนี้จะไม่มุ่งไปทำงานเพื่อความสำเร็จของตนเองเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น แต่จะมีเป้าหมายสำคัญคือการรับใช้สังคม ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป”

         

อาจารย์ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์ : ข้อมูล

สุพพัต  เสกทวีลาภ/สมภพ บุญคุ้ม: ภาพ

กันยากร สุจริตเนติการ : รายงาน

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru
Twitter : @pr_fms_ssru
Youtube : PR. FMS SSRU
Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา