หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วจก. จัดโครงการนำเสนองานวิจัย 6th Mini Conference for Undergraduate Students in Business Economics (USBE2022)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วจก. จัดโครงการนำเสนองานวิจัย 6th Mini Conference for Undergraduate Students in Business Economics (USBE2022)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-05-17 13:44:40


       สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดโครงการ 6 th Mini Conference for Undergraduate Students in Business Economics (USBE2022) ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ปริณภา จิตราภัณฑ์  อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวิทยากรร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ศักดิ์ศิริฤทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภูมิ แสวงกุล, อาจารย์ ดร.ยุทธภูมิ ธนากิจบริสุทธิ์ และ อาจารย์ ดร.พิทยา กลองกระโทก  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ   เป็นกรรมการวิพากษ์งานวิจัยของนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจชั้นปีที่ 4  มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอและวิพากษ์ผลงานวิจัยในครั้งนี้   ในรูปแบบการประชุมผ่านแอพพลิเคชัน Zoom  มีงานวิจัยของนักศึกษาที่นำเสนอจำนวนทั้งสิ้น 4 หัวข้อ ดังนี้

1) ปัจจัยทางเศรษฐกิจกับสภาวะเงินเฟ้อในประเทศไทย

2) ผลของการใช้จ่ายภาครัฐต่อความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย

3) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจการเงิน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4) ทัศนคติต่อการมีบุตรของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายและแซด


สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ: ภาพ/ข้อมูล

กันยากร สุจริตเนติการ :รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา