หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Soft Skill ตามแนวทางวิศวกรสังคม
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Soft Skill ตามแนวทางวิศวกรสังคม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาการจัดการ
2022-05-17 13:49:18


        เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย ผู้นำสโมสรนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา/แขนงวิชา  จำนวน 85 คน  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Soft Skill ตามแนวทางวิศวกรสังคม  จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   เพื่อสร้าง Soft Skills ในด้านการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา การสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา การทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง และความคิดเชิงสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม รวมทั้งมีทักษะที่มีความจำเป็นต่อสังคมโลกในยุคปัจจุบัน โดยนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม การระดมความคิด และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สุพพัต เสกทวีลาภ :ถ่ายภาพ

กันยากร  สุจริตเนิตการ:รายงาน

งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

www.fms.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

IG : fms_ssru

Twitter : @pr_fms_ssru

Youtube : PR. FMS SSRU 

Facebook Fanpage : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#fmsssru

#คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา